Мета діяльності

МІСІЯ ТА ФУНКЦІЇ
Державна екологічна інспекція у Миколаївській області (далі - Інспекція) є територіальним органом Державної екологічної інспекції України (далі – Держекоінспекція) та їй підпорядковується.
Основними завданнями Інспекції є реалізація повноважень Держекоінспекції у межах Миколаївської області, за винятком території та об’єктів, віднесених до зони діяльності Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря.
 
Функції, повноваження та напрями діяльності
 

Державна екологічна інспекція у Миколаївській області відповідно до покладених завдань: 

1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції до Держекоінспекції  щодо його вдосконалення.

  2. Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства:

1)      про екологічну та радіаційну безпеку,
2)      про охорону земель, надр,
3)      про охорону, раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів,
4)      про охорону атмосферного повітря,
5)      про охорону, захист, використання та відтворення лісів,
6)      про раціональне використання, відтворення і охорону об’єктів тваринного світу,
7)      про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів;
8)      щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов;
9)      про охорону, утримання і використання зелених насаджень;
10)  про використання, охорону і відтворення об’єктів рослинного світу;
11)  щодо дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними;
12)  з питань дотримання положень Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES);
13)  під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання;
14)  про збереження об’єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження і використання екологічної мережі;
15)  про охорону і використання територій та об’єктів природно - заповідного фонду,
16)   з питань поводження з відходами,
17)   у сфері хімічних джерел струму в частині забезпечення екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх для утилізації;
18)   щодо дотримання вимог реєстрації в суднових документах операцій із шкідливими речовинами та сумішами, баластними та лляльними водами;
19) щодо дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки стосовно біологічних об’єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі.

  3. Проводить перевірки (у тому числі документальні) із застосуванням інструментально-лабораторного контролю, складає відповідно до законодавства акти за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань, що належать до її компетенції, надає обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства та здійснює контроль за їх виконанням, здійснює лабораторні вимірювання (випробування).

 3-1  Здійснює державний ринковий нагляд в межах сфери своєї відповідальності.

  4. Надає територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування приписи щодо зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне переміщення об’єктів рослинного і тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів), а також щодо встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища; вносить до відповідного органу ліцензування подання про позбавлення ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності.

5. Звертається до суду із позовом щодо обмеження чи зупинення діяльності підприємств і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин.

  6. Розраховує розмір шкоди, збитків і втрат, заподіяних внаслідок порушення законодавства з питань, що належать до її компетенції.

  7. Вживає в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, виступає позивачем та відповідачем у судах.

 8. Вживає відповідно до закону заходів щодо припинення самовільного користування надрами та забудови площ залягань корисних копалин з порушенням установленого порядку.

  9. Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, пов’язаних з її діяльністю.

 10. Складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом.

  11. Вносить у встановленому порядку Голові Держекоінспекції пропозиції щодо: видачі, зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне переміщення об’єктів рослинного і тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів), а також щодо встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища.

  12. Вносить у встановленому порядку територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування вимоги щодо приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

 13. Бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері.

 14. Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до її компетенції.

 15. Виконує у межах повноважень функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління.

 16. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення